Projects

โครงการพัฒนาระบบควบคุมฟาร์มอัจฉริยะในโรงเรือน โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่แบบยั่งยืน ภาคเหนือตอนบน1 

23 มิถุนายน 2566
By : Mr. admin admin

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เชียงใหม่ พัฒนาโซลูชั่นอุปกรณ์สำหรับ HALAL SMART FARM ทั้งระบบเซนเซอร์ กล่องควบคุมบริหารจัดการฟาร์ม ร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีซอฟท์แวร์ Innergy Lab  ได้พัฒนาต่อยอดอุปกรณ์บริหารจัดการฟาร์มในภาคเหนือ เพื่อช่วยผลักดันกลุ่มเกษตรกรในภาคเหนือ จึงร่วมกันพัฒนาอุปกรณ์และสำรวจพื้นที่เพื่อทำต้นแบบศูนย์การเรียนรู้สำหรับการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อรองรับอุตสาอาหารฮาลาลเพื่อสุขภาพที่เติบโตขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะเทคโนโลยีในโรงเรือน (indoor) แปลงปลูก (outdoor) และ การปลูกพืชในน้ำที่มีสารละลายอาหาร (hydroponics)

ขณะนี้ทางศูนย์ฯ ได้ลงพื้นที่สำรวจและพัฒนาอุปกรณ์ เตรียมพร้อมสำหรับจัดส่งรายการอุปกรณ์ในแต่ละชุดและตัวอย่างรูปแบบตู้ชุดการเรียน ให้กับเกษตรกรติดตั้งอุปกรณ์ให้ถูกต้องและเหมาะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน

ทั้งหมดนี้ทางศูนย์ฯ มีความตั้งใจในการส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรก้าวสู่ Smart Farm ให้เกษรตรกรได้เข้าถึงนวัตกรรม และเทคโนโลยี เป็นการสร้างโอกาสให้กับเกษตรสมัยใหม่ และสังคม

Last updated by
Mr. admin admin
29 กุมภาพันธ์ 2567

Video

Documents & Files

Viewer
500

Share