Projects

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

24 สิงหาคม 2563
By : Mr. Innergy Lab

       โครงการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภาคอุตสาหกรรมด้านการเกษตรในรูปแบบโรงเรือนเมล่อนอัจฉริยะ  ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท  (depa Digital Transformation fund for Community)

ชนิดพืชที่เพาะปลูก : เมล่อน

ระบบที่ใช้งาน : Smart Farm สําหรับโรงเรือนเมล่อนอัจฉริยะ

Last updated by
Mr. Innergy Lab
1 ธันวาคม 2565

Video

Documents & Files

Viewer
1528

Share