News

Events and News.

29 ตุลาคม 2561

ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน และทีมงาน

นายศราวุธ เลาหะวิสุทธิ์ ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน และทีมงาน ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยและทดลองใช้งานระบบ Smart Agriculture ที่พัฒนาและติดตั้งโดย#InnergyLabภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อระบบนิเวศสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดเชียงใหม่ #smartagriculture#DEPA

29 ตุลาคม 2561

INNERGY LAB เข้าร่วมอบรมการจัดทำ Software ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110

วันนี้ทางบริษัท INNERGY LAB ได้เข้าร่วมอบรมการจัดทำ Software ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ภายใต้โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน ( DEPA )