News

Events and News.

3 มิถุนายน 2566

ศูนย์การเรียนรู้ Halal Smart Farm แห่งที่2 ณ แอลลี่ ออแกนิกส์ฟาร์ม จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เชียงใหม่ เดินหน้าขยายศูนย์การเรียนรู้ ติดตั้งอุปกรณ์ Smart Farm พร้อมทดสอบการใช้งานกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมสร้างต้นแบบศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปลูกพืชสมุนไพรรองรับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลสุขภาพ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 ได้พื้นที่ลงพื้นที่เพื่อติดตั้งชุดอุปกรณ์ที่แอลลี่ ออแกนิกส์ ฟาร์ม โดยใช้เทคโนโลยีในโรงเรือน (indoor)สามารถใช้งานระบบ Water Irrigation & Sensor เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ Halal Smart Farm ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ยังคงขยายพื้นที่การติดตั้งไปอีก 3 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อมุ่งเน้นให้เกษตรกร กลุ่มผู้ที่สนใจ สามารถสัมผัส เยี่ยมชม และศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตร ไปสู่การสร้างแหล่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

30 พฤษภาคม 2566

โครงการพัฒนาระบบควบคุมฟาร์มอัจฉริยะในโรงเรือน โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่แบบยั่งยืน ภาคเหนือตอนบน1 ณ ซันสเปซฟาร์ม จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการและงานวิจัย มุ่งเน้นการพัฒนาและวิจัยสู่นวัตกรรม ได้ดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาระบบควบคุมฟาร์มอัจฉริยะโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยและเพื่อแก้ไขปัญหาและลดความเสี่ยงด้านการจัดการ การปลูกผักและพืชสมุนไพรในโรงเรือนของกลุ่มเกษตร ทั้งนี้มุ่งเน้นหวังให้กลุ่มเกษตรภาคเหนือตอนบนได้รับความรู้และสามารถนำไปถ่ายทอดต่อได้ อีกทั้งเพื่อฟื้นฟูอุสาหกรรมภาคการเกษตรด้านเทคโนโลยีฮาลาลและนวัตกรรมสมัยใหม่นำไปสู่ตลาดสินค้าฮาลาลทั้งในและต่างประเทศ รายการอุปกรณ์เพื่อเตรียมสำหรับทำต้นแบบด้าน Smart Farm โครงเหล็กโซล่าขนาด 2*2 เมตร จำนวน 2 แท็งน้ำขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 2 แผงโซล่าเซลล์ 300 วัตต์ จำนวน 4 ขาตู้เหล็กกล่องควบคุม จำนวน 4

1 พฤษภาคม 2566

ศูนย์การเรียนรู้ Halal Smart Farm ณ ซันสเปซฟาร์ม จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เชียงใหม่ และบริษัท Innergy Lab ร่วมกันพัฒนาโซลูชั่นเพื่อการเกษตรสมัยใหม่ ผ่านโครงการ Halal Smart Farm เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ลงพื้นที่ติดตั้งชุดอุปกรณ์ Smart Farm ที่ Sunspace Farm เชียงใหม่ ซึ่งเป็นฟาร์มที่มีความพร้อมทั้งสถานที่สำหร้บเป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปลูกพืชสมุนไพรรองรับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลสุขภาพที่เติบโตขึ้นทั้งยังเป็นพื้นที่โรงเรือนที่เหมาะกับการทำเกษตร สามารถติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีได้ การออกแบบชุดอุปกรณ์ SMART FARM นั้น มาจากการสำรวจพื้นที่ เก็บข้อมูล พูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแล หลังจากนั้นจึงได้ออกแบบชุดอุปกรณ์ที่ตอบโจทย์กับฟาร์ม Sunspace มากที่สุด จากความต้องการและผลลัพธ์ จึงเป็นการปลูกพืชในน้ำที่มีสารละลายอาหาร (hydroponics) สำหรับการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในครั้งนี้มุ่งเน้นให้เกษตรกร กลุ่มผู้ที่สนใจ สามารถสัมผัส เยี่ยมชม และศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเป็นแนวทางไปประยุกต์ใช้ในฟาร์มของตน