News

Events and News.

20 มีนาคม 2562

อินเนอร์จี แล็บ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอ Success case

นำเสนอ Success case โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และผลิตภาพด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมระบบอัจฉริยะเฝ้าติดตาม และตรวจสอบดูแลการทำงานของเครื่องจักร (Machine Monitoring System) โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กระทรวงอุตสาหกรรม

19 มีนาคม 2562

DII Recruitment Day

15 มีนาคม 2562

Innergy lab was rewardedISO/IEC 29110-4-1 :2018

วันที่ 15 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา#InnergyLab เข้ารับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110-4-1 :2018 Software Project Management and Software Implementation Process