News

Events and News.

1 กุมภาพันธ์ 2565

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer จังหวัดลำพูน

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกับบริษัทอินเนอร์จี แล็บ จำกัดเข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในรูปแบบ Up-Skill / Re-Skill ให้แก่กลุ่มผู้เรียน ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความรู้เชิงลึกด้านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) และอุปกรณ์ควบคุมผ่านโครงข่าย Internet

1 ธันวาคม 2564

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer จังหวัดเชียงใหม่ (ลำไยพรีเมี่ยม)

ทางวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการในการฝึกอบรมสัมมนาผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ให้กับกลุ่มผู้เรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ โดยกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้เป็นกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer จังหวัดเชียงใหม่ (ลำไยพรีเมี่ยม) ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 โดยได้ร่วมมือกับบริษัทอินเนอร์จี แล็บ จำกัด ในการพัฒนาศักยภาพในรูปแบบ Up-Skill / Re-Skill ให้แก่กลุ่มผู้เรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความรู้เชิงลึกด้านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) และอุปกรณ์ควบคุมผ่านโครงข่าย Internet ให้กลุ่มผู้เรียน

20 มีนาคม 2562

Digital Industry Integration

สัมภาษณ์เด็กๆ เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร Digital Industry Integration หลักสูตรใหม่ของ CAMT