News

Events and News.

29 ตุลาคม 2561

INNERGY LAB เข้าร่วมอบรมการจัดทำ Software ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110

วันนี้ทางบริษัท INNERGY LAB ได้เข้าร่วมอบรมการจัดทำ Software ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ภายใต้โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน ( DEPA )