News

เยี่ยมชมโรงสีข้าวที่ลาว! เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยในโรงงานที่โรงสีข้าวสุทัด เวียงจันทน์ ​สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว #โรงสีข้าว #เทคโนโลยี #ความปลอดภัย #ลาว

11 พฤศจิกายน 2566
By : Mr. admin admin

ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566, ทางบริษัทฯ ได้เข้าเยี่ยมชมโรงสีที่เป็นอันดับ 1 ในเมืองหลวงเวียงจันทน์เพื่อศึกษาข้อมูลความต้องการ และเทคโนโลยีในโรงสี

Last updated by
Mr. admin admin
27 กุมภาพันธ์ 2567

Video

Documents & Files

Viewer
103

Share