News

ศูนย์การเรียนรู้ Halal Smart Farm แห่งที่ 5 เจเจฟาร์ม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

20 มิถุนายน 2566
By : Mr. admin admin

ศูนย์การเรียนรู้ระบบควบคุมฟาร์มอัจฉริยะในโรงเรือน เพื่อการปลูกพืชสมุนไพรรองรับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลสุขภาพ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เชียงใหม่ ผ่านโครงการ Halal Smart Farm ได้ลงพื้นที่ติดตั้งชุดอุปกรณ์ Smart Farm และทำการทดสอบเพื่อใช้งาน ที่ เจเจฟาร์ม หลังจากได้มีการสำรวจพื้นที่ และประเมินหน้างานร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแล จึงได้มีการพัฒนาระบบแปลงปลูกแบบ Outdoor  ทำให้การใช้งานสามารถบริหารจัดการฟาร์มได้ง่ายยิ่งขึ้น

การดำเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีทั้ง 5 จุด ใน 4 จังหวัดภาคเหนือนตอนบน 1ทั้งนี้เพื่อต้องการให้เกษตร และผู้ที่สนใจสามารถเข้าใจ ใช้งานได้ ประยุกต์ใช้เป็น โดยจะมีการอบรมเจ้าหน้าที่ (Train to Trainer) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ Halal Smart Farm ในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรนำนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยี พัฒนาเป็นโรงเรือนอัจฉริยะ (Smart Farm) สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่า ตอบโจทย์เทรนด์โลก (Product Development) ยกระดับสินค้า นำสินค้าส่งออกต่างประเทศ

 

Last updated by
Mr. admin admin
27 กุมภาพันธ์ 2567

Video

Documents & Files

Viewer
368

Share