News

ศูนย์การเรียนรู้ Halal Smart Farm ณ ซันสเปซฟาร์ม จังหวัดเชียงใหม่

20 มิถุนายน 2566
By : Mr. admin admin

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เชียงใหม่ และบริษัท Innergy Lab ร่วมกันพัฒนาโซลูชั่นเพื่อการเกษตรสมัยใหม่ ผ่านโครงการ Halal Smart Farm เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ลงพื้นที่ติดตั้งชุดอุปกรณ์ Smart Farm ที่ Sunspace Farm เชียงใหม่ ซึ่งเป็นฟาร์มที่มีความพร้อมทั้งสถานที่สำหร้บเป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปลูกพืชสมุนไพรรองรับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลสุขภาพที่เติบโตขึ้น ทั้งยังเป็นพื้นที่โรงเรือนที่เหมาะกับการทำเกษตร สามารถติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีได้

การออกแบบชุดอุปกรณ์ SMART FARM นั้น มาจากการสำรวจพื้นที่ เก็บข้อมูล พูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแล หลังจากนั้นจึงได้ออกแบบชุดอุปกรณ์ที่ตอบโจทย์กับฟาร์ม Sunspace มากที่สุด จากความต้องการและผลลัพธ์ จึงเป็นการปลูกพืชในน้ำที่มีสารละลายอาหาร (hydroponics)

สำหรับการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในครั้งนี้มุ่งเน้นให้เกษตรกร กลุ่มผู้ที่สนใจ สามารถสัมผัส เยี่ยมชม และศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเป็นแนวทางไปประยุกต์ใช้ในฟาร์มของตน 

Last updated by
Mr. admin admin
2 ตุลาคม 2566

Video

Documents & Files

Viewer
81

Share