News

โครงการพัฒนาระบบควบคุมฟาร์มอัจฉริยะในโรงเรือน โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่แบบยั่งยืน ภาคเหนือตอนบน1 ณ ซันสเปซฟาร์ม จังหวัดเชียงใหม่

7 มิถุนายน 2566
By : Mr. admin admin

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการและงานวิจัย มุ่งเน้นการพัฒนาและวิจัยสู่นวัตกรรม ได้ดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาระบบควบคุมฟาร์มอัจฉริยะโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยและเพื่อแก้ไขปัญหาและลดความเสี่ยงด้านการจัดการ การปลูกผักและพืชสมุนไพรในโรงเรือนของกลุ่มเกษตร ทั้งนี้มุ่งเน้นหวังให้กลุ่มเกษตรภาคเหนือตอนบนได้รับความรู้และสามารถนำไปถ่ายทอดต่อได้ อีกทั้งเพื่อฟื้นฟูอุสาหกรรมภาคการเกษตรด้านเทคโนโลยีฮาลาลและนวัตกรรมสมัยใหม่ นำไปสู่ตลาดสินค้าฮาลาลทั้งในและต่างประเทศ 

รายการอุปกรณ์เพื่อเตรียมสำหรับทำต้นแบบด้าน Smart Farm

  1. โครงเหล็กโซล่าขนาด 2*2 เมตร จำนวน 2
  2. แท็งน้ำขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 2
  3. แผงโซล่าเซลล์ 300 วัตต์ จำนวน 4
  4. ขาตู้เหล็กกล่องควบคุม จำนวน 4
Last updated by
Mr. admin admin
1 ตุลาคม 2566

Video

Documents & Files

Viewer
101

Share