News

Events and News.

1 กันยายน 2565

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯหลักสูตร Smart Cratf กลุ่มบ้านสล่าไม้ สตูดิโอ

วิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัทอินเนอร์จี แล็บ จำกัด ได้จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม “นักพัฒนาหัตถกรรมอัจฉริยะ (Smart Craft) ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต (Internet of things)” สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่/อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ/Automation/หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งเป็นข้อเสนอสำหรับโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และปฏิรูปการศึกษาไทย ปี พ.ศ. 2565 เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย อาทิมีสมรรถนะในการปรับตัวและแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนนโยบายยุทธศาสตร์ 20 ปี (นโยบายประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0) ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศมั่นคง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

1 พฤษภาคม 2565

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯกลุ่มผู้เรียนวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียนลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

การฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หัวข้อ IoT Air sensor (Weather Station)กลุ่มชุมชนบ้านแม่ตะละ ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

1 เมษายน 2565

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ กลุ่มชุมชนบ้านแม่ตะละ ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

อบรมหลักสูตรโซล่าเซลล์ ภาคปฏิบัติ สอนติดตั้งโซล่าเซลล์ ระบบออฟกริด/ออนกริด สำหรับใช้ประหยัดไฟ ให้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน