News

Events and News.

20 มีนาคม 2562

Digital Industry Integration

สัมภาษณ์เด็กๆ เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร Digital Industry Integration หลักสูตรใหม่ของ CAMT

20 มีนาคม 2562

อินเนอร์จี แล็บ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอ Success case

นำเสนอ Success case โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และผลิตภาพด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมระบบอัจฉริยะเฝ้าติดตาม และตรวจสอบดูแลการทำงานของเครื่องจักร (Machine Monitoring System) โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กระทรวงอุตสาหกรรม

19 มีนาคม 2562

DII Recruitment Day