Enabling a world powered by sustainable agriculture and renewable energy 
through breakthrough technology since 2017.

Services & Solutions

 •  
 •  

News

Events and News.

12 มิถุนายน 2566

ศูนย์การเรียนรู้ Halal Smart Farm แห่งที่ 5 เจเจฟาร์ม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์การเรียนรู้ระบบควบคุมฟาร์มอัจฉริยะในโรงเรือน เพื่อการปลูกพืชสมุนไพรรองรับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลสุขภาพ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เชียงใหม่ ผ่านโครงการ Halal Smart Farm ได้ลงพื้นที่ติดตั้งชุดอุปกรณ์ Smart Farm และทำการทดสอบเพื่อใช้งาน ที่ เจเจฟาร์มหลังจากได้มีการสำรวจพื้นที่ และประเมินหน้างานร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแล จึงได้มีการพัฒนาระบบแปลงปลูกแบบ Outdoor ทำให้การใช้งานสามารถบริหารจัดการฟาร์มได้ง่ายยิ่งขึ้น การดำเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีทั้ง 5 จุด ใน 4 จังหวัดภาคเหนือนตอนบน 1ทั้งนี้เพื่อต้องการให้เกษตร และผู้ที่สนใจสามารถเข้าใจ ใช้งานได้ ประยุกต์ใช้เป็น โดยจะมีการอบรมเจ้าหน้าที่ (Train to Trainer) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ Halal Smart Farm ในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรนำนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยี พัฒนาเป็นโรงเรือนอัจฉริยะ (Smart Farm) สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่า ตอบโจทย์เทรนด์โลก (Product Development) ยกระดับสินค้า นำสินค้าส่งออกต่างประเทศ

10 มิถุนายน 2566

ศูนย์การเรียนรู้ Halal Smart Farm แห่งที่4ณ Stem Farm จังหวัดลำปาง

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เชียงใหม่ เดินหน้าขยายศูนย์การเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง ในครั้งนี้ติดตั้งชุดอุปกรณ์ติดตั้งที่ Stem Farm electric system design จ.ลำปาง หลังจากการวิเคราะห์ และพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแล เป็นการพัฒนาฟาร์มโรงเรือน (Indoor) โดยชุดอุปกรณ์สามารถใช้งานระบบ Water Irrigation & Sensor สำหรับการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในครั้งนี้ เป็นโอกาสที่ดีสำหรับเกษตรกร และผู้ที่สนใจในจังหวัดลำปาง โดยการนำร่องติดตั้งชุดอุปกรณ์ Smart Farm เพื่อสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้ แบ่งปันองค์ความรู้ทางการเกษตร สามารถสร้างผลิตผล พืชพันธ์ที่มีคุณภาพ พร้อมรองรับตลาดฮาลาลด้านสุขภาพที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

8 มิถุนายน 2566

ศูนย์การเรียนรู้ Halal Smart Farm แห่งที่3 ณ อาร์มฟาร์ม จังหวัดลำพูน

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เชียงใหม่ เดินทางติดตั้ง และทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ Smart Farm เพื่อสร้างต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ระบบควบคุมฟาร์มอัจฉริยะในโรงเรือน เพื่อการปลูกพืชสมุนไพรรองรับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลสุขภาพ ที่อาร์มฟาร์ม อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูน โรงเรือนที่มีความพร้อมสำหรับทำการเกษตร โดยใช้ระบบการเรียนรู้ในรูปแบบ Hydropronic ระบบน้ำนิ่ง ทั้งยังติดตั้งระบบเซนเซอร์ลด Soil , npk เพื่อตอบโจทย์การใช้งานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ยังคงขยายพื้นที่การติดตั้ง เพื่อมุ่งเน้นให้เกษตรกร กลุ่มผู้ที่สนใจ สามารถสัมผัส เยี่ยมชม และศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตร ไปสู่การสร้างแหล่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

 •  
 •  

My Clients

A List of People I've Worked With.

Projects

Other project.
ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ในแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดน่าน

ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศและความชื้นในดินในแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สถานที่ติดตั้งจุดที่1คุณสิทธิ์ อิ่นคำหมู่1 บ้านทุ่งทอง ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน อุปกรณ์ที่ติดตั้ง เครื่องตรวจวัดสภาพอากาศ (Weather Station) ชุดตรวจวัดความชื้นในดิน (Soil Sensor)

ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ในแปลงข้าวโพดจังหวัดน่าน

ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศความชื้นดิน ระดับน้ำในแปลงข้าวโพด สถานที่ติดตั้งจุดที่2 คุณวิฑูรย์ สาน้อยหมู่7 บ้านแคว้ง ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน อุปกรณ์ที่ติดตั้ง เครื่องตรวจวัดสภาพอากาศ (Weather Station) ชุดตรวจวัดความชื้นในดิน (Soil Sensor) ชุดตรวจวัดระดับน้ำ (Water Level)

ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ในแปลงนา จังหวัดพะเยา

ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศความชื้นดิน ระดับน้ำในแปลงนา สถานที่ติดตั้งจุดที่ 1 จังหวัดพะเยาคุณคำจันทร์ ดวงดี หมู่4 บ้านดอนตัน ตำบลสบบง อำเภอภูซาง อุปกรณ์ที่ติดตั้ง เครื่องตรวจวัดสภาพอากาศ (Weather Station) ชุดตรวจวัดความชื้นในดิน (Soil Sensor) ชุดตรวจวัดระดับน้ำ (Water Level)

 •  
 •      

MEET THE TEAM

Get to Know Us.
 •  
 •  
Sending message... 0%

Contact

 • Address

  Innergy lab Co.,Ltd. 58/4 Village No. 7 Somphot 700 Pi Rd. Padad, Mueang, Chaing Mai 50100