Enabling a world powered by sustainable agriculture and renewable energy 
through breakthrough technology since 2017.

Services & Solutions

Event organizer

Events orgainizing is a main activity for an organization yet it takes time and cost to organize. Innergy lab will responsible for this part of your works with a better management to serve you.

 •  
 •  

News

Events and News.

3 มิถุนายน 2566

ศูนย์การเรียนรู้ Halal Smart Farm แห่งที่2 ณ แอลลี่ ออแกนิกส์ฟาร์ม จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เชียงใหม่ เดินหน้าขยายศูนย์การเรียนรู้ ติดตั้งอุปกรณ์ Smart Farm พร้อมทดสอบการใช้งานกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมสร้างต้นแบบศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปลูกพืชสมุนไพรรองรับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลสุขภาพ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 ได้พื้นที่ลงพื้นที่เพื่อติดตั้งชุดอุปกรณ์ที่แอลลี่ ออแกนิกส์ ฟาร์ม โดยใช้เทคโนโลยีในโรงเรือน (indoor)สามารถใช้งานระบบ Water Irrigation & Sensor เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ Halal Smart Farm ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ยังคงขยายพื้นที่การติดตั้งไปอีก 3 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อมุ่งเน้นให้เกษตรกร กลุ่มผู้ที่สนใจ สามารถสัมผัส เยี่ยมชม และศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตร ไปสู่การสร้างแหล่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

30 พฤษภาคม 2566

โครงการพัฒนาระบบควบคุมฟาร์มอัจฉริยะในโรงเรือน โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่แบบยั่งยืน ภาคเหนือตอนบน1 ณ ซันสเปซฟาร์ม จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการและงานวิจัย มุ่งเน้นการพัฒนาและวิจัยสู่นวัตกรรม ได้ดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาระบบควบคุมฟาร์มอัจฉริยะโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยและเพื่อแก้ไขปัญหาและลดความเสี่ยงด้านการจัดการ การปลูกผักและพืชสมุนไพรในโรงเรือนของกลุ่มเกษตร ทั้งนี้มุ่งเน้นหวังให้กลุ่มเกษตรภาคเหนือตอนบนได้รับความรู้และสามารถนำไปถ่ายทอดต่อได้ อีกทั้งเพื่อฟื้นฟูอุสาหกรรมภาคการเกษตรด้านเทคโนโลยีฮาลาลและนวัตกรรมสมัยใหม่นำไปสู่ตลาดสินค้าฮาลาลทั้งในและต่างประเทศ รายการอุปกรณ์เพื่อเตรียมสำหรับทำต้นแบบด้าน Smart Farm โครงเหล็กโซล่าขนาด 2*2 เมตร จำนวน 2 แท็งน้ำขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 2 แผงโซล่าเซลล์ 300 วัตต์ จำนวน 4 ขาตู้เหล็กกล่องควบคุม จำนวน 4

1 พฤษภาคม 2566

ศูนย์การเรียนรู้ Halal Smart Farm ณ ซันสเปซฟาร์ม จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เชียงใหม่ และบริษัท Innergy Lab ร่วมกันพัฒนาโซลูชั่นเพื่อการเกษตรสมัยใหม่ ผ่านโครงการ Halal Smart Farm เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ลงพื้นที่ติดตั้งชุดอุปกรณ์ Smart Farm ที่ Sunspace Farm เชียงใหม่ ซึ่งเป็นฟาร์มที่มีความพร้อมทั้งสถานที่สำหร้บเป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปลูกพืชสมุนไพรรองรับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลสุขภาพที่เติบโตขึ้นทั้งยังเป็นพื้นที่โรงเรือนที่เหมาะกับการทำเกษตร สามารถติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีได้ การออกแบบชุดอุปกรณ์ SMART FARM นั้น มาจากการสำรวจพื้นที่ เก็บข้อมูล พูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแล หลังจากนั้นจึงได้ออกแบบชุดอุปกรณ์ที่ตอบโจทย์กับฟาร์ม Sunspace มากที่สุด จากความต้องการและผลลัพธ์ จึงเป็นการปลูกพืชในน้ำที่มีสารละลายอาหาร (hydroponics) สำหรับการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในครั้งนี้มุ่งเน้นให้เกษตรกร กลุ่มผู้ที่สนใจ สามารถสัมผัส เยี่ยมชม และศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเป็นแนวทางไปประยุกต์ใช้ในฟาร์มของตน

 •  
 •  

My Clients

A List of People I've Worked With.

Projects

Other project.
ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ในแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดลำปาง

การประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศและความชื้นในดินในแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สถานที่ติดตั้งจุดที่2คุณเตี่ยม หมั้นขันหมู่ 4 บ้านแม่สุขใน ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง อุปกรณ์ที่ติดตั้ง เครื่องตรวจวัดสภาพอากาศ (Weather Station) ชุดตรวจวัดความชื้นในดิน (Soil Sensor)

ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ในแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดน่าน

ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศและความชื้นในดินในแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สถานที่ติดตั้งจุดที่1คุณสิทธิ์ อิ่นคำหมู่1 บ้านทุ่งทอง ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน อุปกรณ์ที่ติดตั้ง เครื่องตรวจวัดสภาพอากาศ (Weather Station) ชุดตรวจวัดความชื้นในดิน (Soil Sensor)

ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ในแปลงข้าวโพดจังหวัดน่าน

ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศความชื้นดิน ระดับน้ำในแปลงข้าวโพด สถานที่ติดตั้งจุดที่2 คุณวิฑูรย์ สาน้อยหมู่7 บ้านแคว้ง ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน อุปกรณ์ที่ติดตั้ง เครื่องตรวจวัดสภาพอากาศ (Weather Station) ชุดตรวจวัดความชื้นในดิน (Soil Sensor) ชุดตรวจวัดระดับน้ำ (Water Level)

 •  
 •      

MEET THE TEAM

Get to Know Us.
 •  
 •  
Sending message... 0%

Contact

 • Address

  Innergy lab Co.,Ltd. 58/4 Village No. 7 Somphot 700 Pi Rd. Padad, Mueang, Chaing Mai 50100